Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Μελέτη | Σχεδιασμός | Υλοποίηση

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα οργανώνονται κυρίως γύρω από τα εκθέματα, μέσα στο χώρο του μουσείου, ώστε να επιτευχθεί η διασύνδεση και η ερμηνεία μεταξύ κοινού και εκθεμάτων. Ως μια οργανωμένη δραστηριότητα με σαφείς στόχους, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει καθορισμένη διάρκεια ανάλογα με την ομάδα κοινού στην οποία απευθύνεται και πραγματεύεται ένα μόνο θέμα προσεγγίζοντας κάθε φορά συγκεκριμένα αντικείμενα. Το θέμα σε συνδυασμό με τη θεματική της έκθεσης, ο χώρος υλοποίησης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ομάδας – κοινού στην οποία απευθύνεται, είναι οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τους στόχους, τη δομή και τις μεθόδους του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. 

Ως εκπαιδευτικός - μουσειολόγος, επιλέγουμε τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές μεθόδους που δραστηριοποιούν άμεσα το κοινό, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο όχι μόνο τη σίγουρη επιτυχία του προγράμματος, αλλά και τη δημιουργία μίας νέας ευχάριστης μουσειακής εμπειρίας.


Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Μελέτη | Σχεδιασμός | Παραγωγή

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, αν και οργανώνονται γύρω από τα μουσειακά αντικείμενα και τα ερμηνευτικά συστήματα, υποστηρίζονται παράλληλα και από εκπαιδευτικά εργαλεία που έχουν άμεση συνάφεια με τα εκθέματα και το περιεχόμενο του μουσείου. Ο όρος «εκπαιδευτικά εργαλεία» αφορά σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικού υλικού που υποστηρίζει τη διαδικασία της μάθησης δημιουργώντας ένα μαθησιακό περιβάλλον εντός και εκτός μουσείου. 

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία διαφοροποιούνται ως προς το είδος του μέσου που χρησιμοποιείται (έντυπα, υλικά, ψηφιακά) και κυρίως ως προς τη μορφή, τη χρήση και τους στόχους που καλούνται να υπηρετήσουν. Ανάλογα με τους εκπαιδευτικούς τους στόχους, σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά εργαλεία με συγκεκριμένη παιδαγωγική στοχοθεσία που αξιοποιούνται από διάφορες ηλικιακές ομάδες μέσα και έξω από το φυσικό χώρο του μουσείου.


Πολιτιστικές Δραστηριότητες & Εκθέσεις

Οργάνωση | Υλοποίηση | Υποστήριξη

Με κύριο στόχο την άμεση επικοινωνία με τους επισκέπτες του, το μουσείο υλοποιεί ποικίλες δραστηριότητες εντός και εκτός του φυσικού του χώρου. Με αυτό τον τρόπο μεταδίδονται πληροφορίες και μηνύματα με σαφή και ευχάριστο τρόπο, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις προσδοκίες και τις αναζητήσεις τους.

Η εκπαιδευτική διάσταση των δράσεων και των εκθέσεων συμβάλει στην ενεργό συμμετοχή του κοινού, στην πολλαπλή προσέγγιση και ερμηνεία των εκθεμάτων τους. Ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις, επιλέγουμε τα κατάλληλα μουσειολογικά και εκπαιδευτικά μέσα με στόχο να διαμορφώσουμε ένα γόνιμο περιβάλλον διαλόγου στους εκθεσιακούς χώρους, ώστε να ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες, να μοιραστούν προσωπικά βιώματα και συναισθήματα, να ζήσουν μία νέα εμπειρία.